3936
page-template-default,page,page-id-3936,wp-custom-logo,stockholm-core-2.0.6,select-child-theme-ver-1.34,select-theme-ver-6.5,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,header_top_hide_on_mobile,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-38

Privātuma politika

Chocolette Confectionary SIA, reģistrācijas Nr. 40103992213, juridiskā adrese Aviācijas iela 18, Jelgava, LV‑3004 (turpmāk – Sabiedrība) savas darbības nodrošināšanai vāc, izmanto, glabā, nodod un citādi apstrādā mājaslapas apmeklētāju un savu klientu (turpmāk visi kopā saukti arī par – Klientiem) personas datus (turpmāk – Personas dati). Sabiedrība ir pieņēmusi šo privātuma politiku, kurā ietverta informācija Klientiem saistībā ar viņu Personas datu apstrādi.

Sabiedrība regulāri, kā arī pēc vajadzības apstākļu izmaiņu gadījumā (piemēram, mainoties apstrādājamiem Personas datu veidiem, kategorijām, apstrādes nolūkiem u.c. apstākļiem), pārskata un atjaunina šo privātuma politiku, lai tā atbilstu faktiskajai Sabiedrības veiktajai Personas datu apstrādei.

Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāds ir apstrādes pamats un nolūks?

Klientu Personas datus apstrādā tikai tad, ja pastāv nepieciešamība veikt to apstrādi, lai sasniegtu konkrētu mērķi jeb nolūku. Turklāt Personas datu apstrāde vienmēr balstās uz konkrētu Personas datu apstrādes tiesisko pamatu. Sabiedrība Personas datus neapstrādā, ja apstrādei nav konkrēta nolūka un tiesiskā pamata.

 

Mājaslapas apmeklētāju Personas dati:

Personas dati / datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Nolūks
Sūtot ziņu no mājaslapas: 

·       Vārds

·       E-pasts

·       Jūsu ziņā iekļautā informācija

  

Piekrišana nosūtot Sabiedrībai ziņu, Jūs dodiet piekrišanu Personas datu apstrādei

  

Atbildes sniegšana un komunikācija ar mājaslapas apmeklētājiem

 

Pierakstoties uz jaunumiem: 

·       Vārds

·       E-pasts

  

Piekrišana pierakstoties uz Sabiedrības jaunumiem, Jūs dodiet piekrišanu Personas datu apstrādei

 

  

Marketinga pasākumi, kā arī Sabiedrības produkcijas popularizēšana

 

Klientu Personas dati:

Personas dati / datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Nolūks
Apmeklējot degustācijas stendus: 

·       Personas fotoattēls

Piekrišana apmeklējot Sabiedrības degustācijas stendus, Jūs dodiet piekrišanu Personas datu apstrādei   

Sabiedrības produkcijas popularizēšana, kā arī produkcijas marketings

 

Klientu Personas dati, kas ir uzņēmumi un citi biznesa partneri:

Personas dati / datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Nolūks
Saistībā ar sadarbību vai līgumu: 

·       Vārds, uzvārds

·       Ieņemamais amats

·       Kontaktinformācija

Pasākumi līguma noslēgšanai, līguma noslēgšana   

Līguma noslēgšana ar Klientu, tā izpilde un komunikācija ar Klientu līguma ietvaros

 

Kas apstrādā Jūsu personas datus un vai tie var tikt izpausti trešajām personām?

Jūsu Personas datus apstrādā Sabiedrība, bet noteiktos gadījumos, kad Sabiedrībai ir likuma pienākums, Personas dati var tikt izpausti valsts iestādēm. Sabiedrība var izpaust Jūsu Personas datus tam minimāli nepieciešamā apjomā trešajām personām, kuras Sabiedrībai sniedz pakalpojumus (Sabiedrības leģitīmo interešu veikt komercdarbību nodrošināšanai), piemēram, juridiskās palīdzības sniedzējiem līguma sagatavošanai un/vai tā caurskatīšanai, reklāmas aģentūrām fotoattēlu apstrādei un to publikācijai.

 

Cik ilgi tiek glabāti Personas dati?

Sabiedrība Personas datus apstrādā tik ilgi, kamēr tie nepieciešami nolūkam, kuram tie ievākti vai citādāk apstrādāti un pastāv tiesiskais pamats to apstrādei. Personas datus sabiedrība uzglabā tik ilgi, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 1. Personas dati ir nepieciešami konkrētajam nolūkam (piemēram, atbildes sniegšanai mājaslapas apmeklētājam);
 2. nav notecējis normatīvajos aktos noteiktais dokumentu, kas satur Personas datus, glabāšanas termiņš;
 3. nav notecējis normatīvajos tiesību aktos noteiktais noilguma termiņš, kura ietvaros Sabiedrība vai Klients var celt prasību tiesā un konkrētie Personas dati attiecas uz šādām iespējamām prasībām;
 4. Personas dati ir nepieciešami Sabiedrības leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai, un Personas datu glabāšana ir samērīga;
 5. nav atsaukta piekrišana Personas datu apstrādei, ja konkrēto Personas datu apstrāde balstīta uz piekrišanu (turklāt, ja piekrišanā noteikts konkrēts glabāšanas termiņš, tad piekrišanas atsaukšana ir pamats šo Personas datu dzēšanai; pretējā gadījumā Personas dati tiek dzēsti pēc glabāšanas termiņa notecēšanas).

 

Pēc glabāšanas perioda beigām Personas dati tiek dzēsti tādā veidā, ka Personas dati ir neatgriezeniski zuduši un tos vairs nav iespējams atjaunot.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Jūs variet ietekmēt, kā Sabiedrība apstrādā Jūsu datus. Zemāk ir Jūsu tiesību uzskaitījums.

 1. Piekļūt saviem Personas datiem – saņemt informāciju, kādus Personas datus Sabiedrība apstrādā, kā arī saņemt šos Personas datus rakstiskā formā.
 2. Pieprasīt Personas datu labošanu (tostarp, papildināšanu), ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
 3. Pieprasīt Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti, vai Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, kas tiek atsaukta.
 4. Personīgi saņemt vai nosūtīt Personas datus citiem subjektiem – šīs tiesības var izmantot gadījumā, kad Personas dati apstrādāti pamatojoties uz piekrišanu vai līgumu un apstrāde notiek automatizēti.
 5. Ierobežot Personas datu apstrādi, piemēram, gadījumā, ja mājaslapas apmeklētājs apstrīd savu Personas datu precizitāti līdz brīdim, kamēr Sabiedrība nav pabeigusi Personas datu labošanas pieprasījumu.
 6. Iebilst Personas datu apstrādei – ja apstrāde pamatota uz Sabiedrības vai citu personu leģitīmajām interesēm. Šādā gadījumā Sabiedrība veic pieprasītāja interešu, tiesību un brīvību aizsardzības nozīmīguma salīdzinājumu ar Sabiedrības vai trešo personu leģitīmo interešu svarīgumu.
 7. Atsaukt piekrišanu, ja apstrāde notiek uz piekrišanas pamata. Piekrišanu var rakstot uz sekojošu e-pasta adresi: info@chocolette.com

Iepriekš minētās Klientu tiesības nav absolūtas. Tādēļ ne vienmēr Klienta pieprasījumi var tikt apmierināti, jo tiesību īstenošanai var būt noteikti izņēmumi, konkrēto Personas datu apstrāde var būt nepieciešama citu svarīgu interešu aizsardzībai, normatīvo aktu prasību izpildei u.tml. Tādēļ Sabiedrība rūpīgi un katrā konkrētajā gadījumā atsevišķi izskatīs katra pieprasījuma pamatotību, izvērtēs konkurējošas intereses, visus citus apstākļus un sniegs atbildi.

Papildus tam, Klientiem, ja tie uzskata, ka viņu tiesības attiecībā uz Personas datu apstrādi ir aizskartas, ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

 

Pie kā vērsties, ja Jums rodas papildus jautājumi?

Gadījumā, ja Jums rodas papildus jautājumi par Personas datu apstrādi, droši sazinieties izmantojot zemāk norādīto Sabiedrības kontaktinformāciju. Atbilde Jums tiks sniegta 30 dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas.

 • E-pasta adrese: info@chocolette.com;
 • Pasta adrese: Chocolette Confectionary, Aviācijas iela 18, Jelgava, LV-3004.